Śmigielski Budżet Obywatelski na rok 2024

Zasady Śmigielskiego Budżetu Obywatelskiego

Zasady Śmigielskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2024 określa Uchwała nr LXVI/512/2023 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 11 sierpnia 2023 r. w sprawie Śmigielskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2024.

Z dokumentem można zapoznać się TUTAJ 

Najważniejsze informacje o tegorocznej edycji Śmigielskiego Budżetu Obywatelskiego

Zgłaszanie projektów

Projekty można zgłaszać w dniach 18 września - 25 września 2023 roku w następujący sposób:

 • osobiście - w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego Śmigla, Plac Wojska Polskiego 6, 64- 030 Śmigiel,
 • korespondencyjnie - na adres Urzędu Miejskiego Śmigla, Plac Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, z dopiskiem „Śmigielski Budżet Obywatelski”.

Formularz w wersji papierowej do pobrania TUTAJ  

 • elektronicznie - pod adresem: https://smigiel.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski poprzez wypełnienie wszystkich pól obowiązkowych i dołączenie skanu listy poparcia projektu. Ponadto w ciągu 3 dni od złożenia projektu elektronicznie należy dostarczyć oryginały listy poparcia do Urzędu Miejskiego Śmigla, pokój 6.

Do formularza należy dołączyć listę poparcia (wzór do pobrania TUTAJ) , na której zostanie udzielone poparcie przez co najmniej 15 mieszkańców gminy Śmigiel. Każdy mieszkaniec może udzielić poparcia maksymalnie jednemu projektowi.

W ramach ŚBO mogą być realizowane projekty:

 • należące do zadań własnych gminy;
 • spełniające kryterium celowości i gospodarności;
 • zlokalizowane na nieruchomościach będących własnością Gminy Śmigiel, nieobciążonych na rzecz osób trzecich;
 • zgodne z przepisami obowiązującego prawa, w tym aktami prawa miejscowego;
 • których realizacja jest możliwa w trakcie jednego roku budżetowego;
 • których realizacja jest możliwa ze względów technicznych i technologicznych;
 • które generują koszty realizacji i eksploatacji współmierne w stosunku do wartości projektu;
 • których koszt realizacji mieści się w granicach przewidzianych w ŚBO dla tego typu projektów;
 • spełniające kryterium ogólnodostępności;
 • których realizacja nie będzie powodowała powstania korzyści majątkowej dla wnioskodawcy;
 • które nie będą zakładały wykonania wyłącznie jednego z elementów lub etapów realizacji większego projektu;
 • zgodne z zasadami współżycia społecznego.

Projekty dzielą się na:

 • inwestycyjne, gdy koszt realizacji pojedynczego projektu przekracza kwotę 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), przy czym kwota zarezerwowana w ŚBO na jego realizację wynosi 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysiący złotych);
 • nieinwestycyjne – gdy zadania nie spełniają warunków określonych w § 1 pkt. 7, przy czym kwota zarezerwowana w ŚBO na realizację projektu wynosi 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Weryfikacja zgłoszonych projektów

Projekty podlegają weryfikacji:

 • formalnej – przez Wydział Promocji i Projektów Urzędu Miejskiego Śmigla, odpowiedzialny za koordynowanie ŚBO;
 • merytorycznej i prawnej – przez właściwe merytorycznie wydziały, biura lub jednostki organizacyjne Śmigiel.

W przypadku, gdy formularz zgłoszeniowy zawiera braki lub nieścisłości wzywa się wnioskodawcę telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do ich uzupełnienia lub wyjaśnienia w terminie 7 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego Śmigla, Wydział Promocji i Projektów Urzędu Miejskiego Śmigla, Plac Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel. W przypadku ich nieusunięcia, w określonym powyżej terminie, projekt jest weryfikowany negatywnie.

W przypadku zgłoszenia dwóch lub więcej projektów dotyczących tego samego zagadnienia lub zbieżnych co do zakresu, dotyczących tego samego terenu, wydział merytoryczny dokonujący oceny, może skontaktować się z wnioskodawcami, celem wypracowania projektu wspólnego.

Wnioskodawca, którego projekt został negatywnie oceniony, uprawniony jest do złożenia odwołania. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia opublikowania listy projektów ocenionych negatywnie. Odwołanie wnosi się do Komisji za pośrednictwem Urzędu Miejskiego Śmigla w następujących formach:

 • elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub przez e-puap),
 • pisemnej (osobiście lub pocztą) na adres: Urząd Miejski Śmigla, Wydział Zamówień Publicznych i Planowania Przestrzenneg, Plac Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel z dopiskiem „Budżet Obywatelski odwołanie” oraz sygnaturą/znakiem projektu.

Głosowanie

Termin głosowania to 10 - 17 października 2023 r.

Uprawniony do udziału w głosowaniu jest każdy mieszkaniec Gminy, który może głosować wyłącznie jeden raz.

Głosować mają prawo osoby zamieszkujące teren Gminy Śmigiel - zameldowane lub wpisane do rejestru wyborców.

Głosowanie odbywa się za pośrednictwem Internetu – na stronie: https://smigiel.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski poprzez wypełnienie właściwego elektronicznego formularza karty do głosowania uwzględniającego wiek osoby głosującej.

 • W Urzędzie Miejskim Śmigla dostępny będzie „punkt głosowania”, w którym będzie możliwość dokonania głosowania od poniedziałku do piątku od godziny 7:00 do godziny 18:00.
 • W „punkcie głosowania” będą znajdować się osoby, które objaśnia zasady i przebieg głosowania.

Głosowanie odbywa się poprzez wybór maksymalnie 1 projektu nieinwetycyjnego albo maksymalnie 1 projektu inwestycyjnego z listy projektów dopuszczonych do głosowania. 

Wyniki

Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej w dniu 24 października 2023 r.